Cart

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Sklepu internetowego jg.team.pl jest Judyta Gawlak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JG TEAM JUDYTA GAWLAK z siedzibą w Miliczu (dalej także: „JG TEAM”).

Adres: Wrocławska 4a/6, 56- 300 Milicz

Tel./Fax:              731 795 170, 788 763 426

E-mail:                 [email protected]

NIP:                     916 138 59 03

Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, zasady sprzedaży prezentowanych w nim produktów (dalej: „Produkty”), a także prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki JG TEAM, jako podmiotu prowadzącego Sklep. Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży Produktów.

Regulamin został sporządzony w oparciu o polskie przepisy prawa. JG TEAM posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w Sklepie.

Z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej, prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

W przypadku zawarcia przez JG TEAM umowy z Konsumentem (konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego) posiadającym miejsce stałego pobytu poza Rzeczpospolitą Polską, prawem właściwym jest prawo polskie, wybór ten nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

Wymagania techniczne

JG TEAM świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności poprzez udostępnienie platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest nabywanie Produktów.

Klient, w celu korzystania ze Sklepu, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się JG TEAM. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail.

Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez JG TEAM z Plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Pliki „cookies” są wykorzystywane przez JG TEAM w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów.

Klient, korzystający z usług świadczonych przez JG TEAM, jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Rejestracja w Sklepie

Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.

JG TEAM tworzy dla zarejestrowanego Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej (logowanie).

Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy JG TEAM a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.

Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez JG TEAM drogą elektroniczną mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail [email protected].  JG TEAM dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo.

Klient może rozwiązać zawartą z JG TEAM umowę dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. Po upływie okresu wypowiedzenia JG TEAM usunie Konto Klienta.

Warunki sprzedaży

Klientem JG TEAM może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na nabycie Produktu, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna. Klientami JG TEAM mogą być zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne.

Zamówienia w Sklepie mogą być składane całodobowo, zarówno przez zarejestrowanych Klientów, tj. Klientów posiadających Konto w Sklepie, jak i Klientów dokonujących w Sklepie jednorazowych zakupów.

Umowy sprzedaży Produktów zawierane są w następujący sposób:

a)             Klient wybiera interesujący go Produkt i przenoszony jest do podstrony, zawierającej szczegóły dotyczące danego Produktu,

 

b)            następnie Klient kontynuuje zakupy lub przechodzi do Koszyka, gdzie może zweryfikować listę dotychczas wybranych przez siebie Produktów,

 

c)             w Koszyku Klient dokonuje wyboru jednej z dostępnych opcji dostawy i płatności oraz podaje swoje dane (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon, adres poczty elektronicznej). Zarejestrowani Klienci mogą zalogować się do swojego Konta, które wygeneruje odpowiednie dane (dane mogą być zmienione przez Klienta),

 

d)            w celu nabycia wybranych Produktów, Klient wybiera opcję „Przejdź do potwierdzenia”, gdzie pojawiają się dane zamówienia, po ich potwierdzeniu Klient składa zamówienie poprzez naciśnięcie opcji: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.

 

JG TEAM wysyła na adres mailowy Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności, dane rachunku bankowego JG TEAM).

Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie IV.3 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu między JG TEAM a Klientem. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego umowa sprzedaży Produktów zawierana jest z chwilą otrzymania wiadomości, o której mowa w punkcie IV. 4 . powyżej.

Klient, zastrzeżeniem punktu VII.4 poniżej, może dokonać zmiany w zamówieniu aż do momentu wysłania zamówionego Produktu przez JG TEAM na wskazany przez Klienta adres. Zmiany mogą polegać na rezygnacji ze wszystkich lub z części zamówionych Produktów, podaniu innego adresu dostawy lub danych do faktury. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub jego części, zwrot dokonanej płatności nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez JG TEAM informacji o rezygnacji Klienta. Zmian można dokonywać drogą mailową pod adresem: [email protected] bądź telefonicznie pod nr telefonu: 731 795 170, lub 788 763 426, podając numer zamówienia.

Ceny Produktów podane są w wybranej przez Klienta walucie. Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktu.

Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i jego dostawę wskazany jest każdorazowo przy danym Produkcie, nie przekracza on jednak nigdy 30 dni roboczych.

Ewentualne zmiany w katalogu prezentowanych Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na umowy sprzedaży Produktów zawarte przed dokonaniem tych zmian.

Płatności i dostawa

JG TEAM dopuszcza następujące sposoby płatności:

(a)          przedpłata na rachunek bankowy JG TEAM (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktu),

 

(b)          płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej (w ramach procedury składania zamówienia na Produkty),

 

(c)          przy odbiorze Produktów (za pobraniem),

 

(d)         przy osobistym odbiorze Produktów (tylko gotówką).

 

W przypadku, gdy dostawa Produktów ma nastąpić poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, JG TEAM nie przewiduje możliwości zapłaty ceny Produktów przy ich odbiorze (za pobraniem).

Produkty, stanowiące przedmiot umowy sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie JG TEAM.

Odstąpienie od umowy i postępowanie reklamacyjne

Klientowi, będącemu Konsumentem, z zastrzeżeniem punktu VI.2. poniżej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Na podstawie art. 38 pkt 10 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism.

Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

Zamówienia personalne nie podlegają zwrotowi.

Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.

Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z umową sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]. JG TEAM udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania.

W wyniku rozpatrzenia reklamacji Klienta możliwe jest:

a)             obniżenie ceny Produktu,

 

b)            wymiana na Produkt wolny od wad lub usunięcie wady Produktu,

 

c)             odstąpienie Klienta od umowy, chyba że wada jest nieistotna.

 

Informacja o ewentualnej gwarancji udzielonej na dany Produkt oraz danych potrzebnych do wykonywania uprawnień z gwarancji (w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady) znajduje się pod konkretnym Produktem w Sklepie.  Jeśli udzielono gwarancji na Produkt, gwarancja ta nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, o których mowa powyżej.

Pakiety promocyjne

Klient może skorzystać z kodu rabatowego. Kody rabatowe mają określony czas ważności, po upływie którego nie można już skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

JG TEAM może proponować określone na stronie internetowej Sklepu pakiety promocyjne (dalej także: „Zestawy”). Zestawy dzielą się na:

(a)          zestawy obniżające cenę produktów, zgodnie z rabatem określonym każdorazowo na stronie produktu  (opcja: „Razem taniej”), tzw. „Zestaw Razem Taniej”;

 

(b)          zestawy łączące kilka produktów kolekcjonerskich, które nie obniżają ceny produktów, (opcja: „Razem lepiej”), tzw. „Zestaw Razem Lepiej”.

 

Promocji na Zestawy nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

Po złożeniu zamówienia zawierającego Zestaw Razem Taniej nie ma możliwości podziału Zestawu. Klient może zrezygnować z Zestawu Razem Taniej wyłącznie w całości. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczego Produktu wchodzącego w skład Zestawu Razem Taniej.

Ochrona danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.

Administratorem danych osobowych jest JG TEAM, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

JG TEAM przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Newsletter

Klient ma możliwość zapisania się do biuletynu informacyjnego Sklepu („Newsletter”) poprzez umieszczenie swojego adresu e-mail w miejscu wskazanym na stronie Sklepu i wybranie opcji „Zapisz się”.

Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi „Newsletter” kontaktując się z JG TEAM pod adresem:[email protected] lub samodzielnie poprzez kliknięcie na link znajdujący się w wiadomościach e-mail z Newsletter’em.


Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych proszę kontaktować się pod adresem [email protected]

 4. Dane konsumentów sklepu będą przetwarzane w celach

1) świadczenia usługi prowadzenia konta konsumentów sklepu www.jgteam.pl Podstawą prawną jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2) sprzedaży produktów oferowanych przez sprzedającego-  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Działalności – marketing oferowanych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Działalności  – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5) wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, newslettera – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 1. Dane konsumenta mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi dla sprzedającego w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie

 2. Dane konsumenta mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane stosowane zabezpieczenia

 3. Dane będą przechowywane przez czas nieokreślony

 4. Konsument ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 5. Konsument ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 6. Konsument ma prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)

 7. Konsument ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Sprzedający informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu newslettera w celu przygotowania spersonalizowanych ofert marketingowych dla konsumentów.

 9. Sprzedający zobowiązuje się do  przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Sprzedający nie możesz wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

 10. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://www.jgteam.pl/POLITYKA-PRYWATNOSCI-a7_0.htm

Postanowienia końcowe

JG TEAM zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

O zmianie Regulaminu JG TEAM poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.

W przypadku zmiany Regulaminu przez JG TEAM, Klient może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.

Istnieje możliwość skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Klient ma prawo złożyć wniosek do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Dane adresowe znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

„Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“

×
Gratulacje!
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu